Čo sú Čakry?

Čakry sú body spojenia medzi telom a astrálnym telom, energetické „centrá“, ktorými prúdi energia Qi, Chi, prana, Ki, éter, huna, ódická energia, orgon (skoro každý ezoterický systém má pre ňu svoj vlastný názov). Čakry zabezpečujú prúdenie energie v našom tele. Sedem čakier sa označuje ako hlavné energetické centrá (čakry v užšom zmysle). Tieto sa nachádzajú v určitých bodoch hornej a dolnej časti vertikálnej osi ľudského tela.

Niektoré staré texty udávajú počet čakier až okolo 88 000, to znamená, že na ľudskom tele nie je takmer miesta, ktoré by nebolo citlivým orgánom pre prijímanie, premenu a opätovný výdaj energie. Väčšinou sú to však čakry veľmi malé a hrajú v celom systéme energií len vedľajšiu úlohu. Existuje asi 40 vedľajších čakier väčšieho významu. Najdôležitejšie z nich sú v oblasti sleziny, na šiji, na dlaniach a na chodidlách. Sedem hlavných čakier, ktoré sa nachádzajú pozdĺž vertikálnej osy tela na jeho prednej strane sú obzvlášť rozhodujúce. Vlastné sídlo majú čakry v éterickom vibračnom poli.

Čakry sú v neustálom otáčavom pohybe. Tejto vlastnosti vďačí za svoje meno – „čakra“ v sanskrte znamená „koleso“. Otáčavý pohyb týchto „kolies“ spôsobuje, že energia je vťahovaná do vnútra čakier. Keď sa zmení smer otáčavého pohybu, energia prúdi z čakier von.

Jednotlivé čakry sa otáčajú buď doľava alebo doprava. Dá sa pritom rozpoznať protichodný princíp u mužov a žien, pretože tie čakry ktoré sa u muža otáčajú doprava (v smere hodinových ručičiek) sa u ženy točia doľava a naopak. Každé otáčanie doprava je výraz prevažne mužskej kvality, podľa čínskeho učenia podstata jang, znamenajúci vôľu a aktivitu, vo svojom negatívnom vyjadrení tiež agresivitu a násilie. Každé otáčanie doľava je podstata jin, vyjadrujúci prístupnosť a pasivitu, v negatívnom vyjadrení slabosť.

Smer otáčania sa mení od čakry k čakre. Tak sa otáča prvá, základná čakra muža doprava, vlastnosti tohto centra vyjadruje aktívne – v zmysle dobývania a vládnutia v materiálnej a sexuálnej sfére. Prvá čakra ženy sa otáča doľava, čo ju činí prístupnejšou oživujúcou a plodiacou silu Zeme, ktorá práve touto čakrou prúdi. V druhej čakre je obrátené: otáčanie doprava u ženy ukazuje na väčšiu aktívnu silu vo vyjadrovaní pocitov, otáčanie doľava u muža označuje skôr prístupnejší často tiež pasívny postoj.

A tak to ide ďalej: pravotočivosť a ľavotočivosť sa striedajú a tvarujú muža a ženu rozdielnym spôsobom, čo vedie k doplňovaniu energie v každej životnej oblasti.

Čakry u väčšiny ľudí majú obvykle priemer asi 10 cm. V každom centre energie sú vibrácie všetkých farieb, avšak jedna farba (odpovedajúca hlavnej funkcii tejto čakry) vždy dominuje. Pri pokračujúcom rozvoji človeka sa čakry rozširujú a frekvencie vibrácií sa zvyšujú. Tiež farby čakier sú jasnejšie a žiarivejšie.

Veľkosť a kmitočet vibrácií čakier určujú množstvo a kvalitu energií, ktoré sú čakrami prijímané zo zdroja rôzneho druhu. Sú to energie z kozmu , z hviezd, z prírody, zo žiarenia všetkých vecí a bytostí v našom okolí, z našich vibračných polí ale tiež z neprejaveného prazákladu všetkého bytia. Tieto energie sú privádzané k čakrám čiastočne kanálmi nádí, čiastočne prúdia do čakier priamo.

Energia v našom tele prechádza cez tri hlavné energetické kanály (pozdĺž chrbtice) zvané ida, pingala a šušumna. Stred – šušumna – zodpovedá za parasympatiku, dva krajné – ida a pingala – zodpovedajú sympatickému nervovému systému.

Obe najdôležitejšie a základné formy energie sú prijímané základnou čakrou a čakrou temena hlavy (korunnou čakrou). Medzi týmito dvoma čakrami prebieha šušumna, na ktorú sú napojené pomocou „kvetinových stoniek“ – a týmto spôsobom sú tiež napájané – všetky ostatné čakry. Práve šušumnou stúpa tzv. sila „kundalíni“, ktorá inak stočená ako had vyčkáva na spodnom konci chrbta a jej vstupná brána je základná čakra. Kundalíni predstavuje kozmickú energiu tvorenia, ktoré je nazývaná v indickom učení tiež Šakti alebo ženská forma vyjadrenia Boha. Tento pôsobiaci aspekt božského bytia vyvoláva všetky prejavy tvorenia.

Pri stúpaní kundalíni sa jej energia transformuje v každej čakre do takej frekvencie vibrácií, ktorá odpovedá úlohám tejto čakry. Tieto vibrácie sú v základnej čakre najnižšie a v korunnej čakre najvyššie. Energie transformovaných vibrácií sú vedené ďalej do rôznych vibračných polí alebo do fyzického tela a sú vnímané ako pocity, myšlienky a fyzické vnemy.

Popri energii kundalíni exituje ešte ďalšia sila, ktorá prúdi kanálom šušumny chrbta k jednotlivým čakrám. Je to energia čistého, božského bytia, neprejaveného aspektu Boha. Vstupuje korunnou čakrou a spôsobuje, že človek na všetkých úrovniach života poznáva neprejavený aspekt božského bytia ako nemenný a všetko prestupujúci prazáklad každej existencie. Táto energia pôsobí najmä na odstraňovanie blokád v čakrách. V indickej tradícii býva označovaná ako Šiva, ono božstvo, ktoré je veľkým Ničiteľom nevedomosti a jej samotnou prítomnosťou začína prebiehať transformácia k božstvu.

Čakry však prijímajú tiež priamo tie vibrácie z okolia, ktoré odpovedajú ich mentálnym frekvenciám. Tak nás spájajú svojimi rôznymi funkciami s dianím v našom okolí, v prírode a kozmu tým, že slúžia ako „antény“ pre celý frekvenčný rozsah energie. Čakry môžeme tiež považovať za zmyslové orgány vibračných polí (energetických tiel).

Čakry ale tiež vyžarujú energiu priamo do okolia a menia tak jeho atmosféru. Čakrami môžeme vyžarovať liečivé vibrácie rovnako ako vedomé či nevedomé posolstvo a ovplyvňovať tak ľudí, situácie a hmotu v pozitívnom i negatívnom zmysle.[/sm_column_text][/sm_accordion_tab][sm_accordion_tab title=”Ako zistiť, ktoré čakry máme blokované”][sm_column_text]Pretože ponúkame pomocou našich orgonitov spôsoby, ako harmonizovať a využiť vaše čakry, je prirodzene dôležité vedieť, či a ktoré čakry máte blokované. I bez toho ale môžete stimulovať všetky čakry a chceli by sme vám toto celkové ošetrenie odporučiť. Keď však budete vedieť, že napr. predovšetkým dve z vašich čakier potrebujú terapiu, budete sa venovať prednostne im.

Sú rôzne možnosti diagnózy čakier a keď použijete iba jednu z nich, malo by to k stanoveniu vyhovujúcej diagnózy stačiť.

  1. Podajemy w tej książce przy opisie każdej czakry wyraźne cechy rozpoznawcze pozwalające ocenić, która z twoich czakr znajduje się w stanie harmonii, dysharmonii lub niedoczynności. Posługując się tymi kryteriami każdy może dość szybko rozpoznać obszary swoich problemów.
  2. Dalsza możliwość analizowania systemu czakr polega na dokładnej obserwaji, które czakry reagują w widoczny spósob na niezwykłe sytuacje stresu lub szoku. Może się zdarzyć, że w pewnych trudnych sytuacjach życiowych doświadczasz ciągle tych samych dolegliwości. Jeśli np. czakra podstawowa znajduje się w stanie niedoczynności, możesz mieć w sytuacji silnego obciążenia uczucie, że grunt ucieka ci spod nóg, ewentualnie możesz dostaćTakie reakcje pojawiaja się zawsze w słabych punktach naszego systemu energetycznego. Ich uważna obserwacja może nam otworzyć oczy na wiele dolegliwości.
  3. Teraz możemy posłużyć językiem ciała. Nasze ciało jest przecież tylko lustrzanym odbiciem subtelnych struktur energetycznych i jeśli gdzieś pojawiają się nieprawidłowości cielesne, jak deformacje, obrzęki, napięcia, słabości, itp., to możemy zgdonye z miejscem ich występowania przyporządkować je odpowiednej czakre. Jeśli ponadto uwzględnisz słabości pewnych organów lub symptomy choroby, otrsymasz bardzo jasny układ punktów odniesienia, pozwalający ustalić braki w systemie energetycznym czakr, co umożliwi efektywną terapie.
  4. Jako czwartą możliwość chcemy ci predsawić specjalny sposób testowania, stosowany przez wielu terapeutów, ale również dużą ilość laików. W tym przypadku potrzebne są jednak z reguły dwie osoby. Chodzi o test kinezjologiczny rozwinięty podczas stosowania metody ˛˛Touch for health’’. Postępuj w praktyce następująco: prawą dłoń połóż na jakiejś czakre i wyciągnij jednocześnie lewe ramię w bok pod kątem prostym. Druga osoba, która cię testuje, wydaje teraz komendę: ˛˛mocno trzymać’’ i podczas, gdy ty próbujesz utrzymać ramię w opisanej pozycji, próbuje ona uniemożliwić ci to, wywierając w dół nacisk w punkcie przegubu ręki. Jeśli funkcjonovanie czakry jest harmonijne i wyrównane, to ramię nie wytrzymuje nacisku i przy zastosowaniu niewielkiej siły przez osobę sprawdzającą da się sprowadzić na dół. Kolejny wariant tego testu polega na tym, że osoba testowana zwiera razem kciuk i palec wskazujący prawej dłoni, a lewą dłonią przykrywa testowaną czakrę. Nasz testujący partner próbuje na komendę rozciągnąć oba zwarte palce. Jeśli palce dają duży opór, to oznacza, że sprawdzana czakra jest w porządku. Jeśli natomiast opór jest bardzo mały, to testowana czakra jest zakłócona i wymaga terapii. Spotikaliśmy jednak dóśc często ludzi, którzy ten test przeprowadzali bez partnera. Naciskali przy tym palcem wskazującym na kciuk jednej ręki, próbując rozerwać oba palce kcuikem i palcem wskazującym drugiej ręki. Wykonując test koncentrowali się przy tym mentalnie na określonej czakrze. Także tutaj widać było całkiem wyraźnie, poprzez silny i słaby opór palców, w której czakrze występują zakłócenia. Jeśli bowiem zaciśnięte palce jednej ręki dają się rozerwać przez pracę drugiej ręki, to znaczy, że testowana czakra jest słaba; jeśli nie – to oznacza, że z czakrą jest wszytko w porządku.
  5. ˛˛Wewnęwtrzym wglądem’’. Wprowadzamy się na kilka minut w stan medytacyjnej ciszy i próbujemy naszym wewnętrznym okiem zobaczyć obraz stanu poszczególnych czakr. Znów przechodzimy systematycznie i powoli wszytkie czakry od dołu do góry.
  6. Najbiardziej bezpośrednią drogą możemy określić widzenie calej aury, chóc tylko niewielu ludzi posiada ten dar. ˛˛Widzący ma tutaj bezpósredni dostęp do sytuacji energetycznej i procesów, które odbywają się w nim samym lub v innych ludziach. Jest przy tym możliwe rozpoznanie zarówno duchowych, psychicznych jak cielesnych związków oraz ich ocena. Jeśli jesteś obdarzony tą zdolnością medialną jest rzeczą bardzo ważną aby to, co się zobaczyło, właścivie zinterpretovać. Potrzeba tu długotrwałego treningu, doświadzenia i daru właścivej obserwacji. Także i na ten temat jest już trochę literatury i organizowane są odpowienie seminaria.
  7. W niektórych tradycjnych tekstach azjatyckich znajdujemy różne charakterystiky dla dominujących funkcji poszczególnych czakr. Szczególnie ciekawa jest w nich analiza naszych przyzwyczajeń związanych ze snem. Osoba u której aktywna jest przede wszytkim pierwsza czakra, ma na ogół duża potrzebę snu, sięgającą 10-12 godzin i lubi spać na brzuchu. Ludzie, potrzebujący 8-10 godzin snu i najlepiej śpiący w pozycji embrionalnej, wykazują się aktywnością rzede wszytkim drugiej czakry. Osobnicy, kształtujący swoje życie przede wszytkim przez czakrę trzecią, śpią najlepiej na plecach i ich naturalna potrzeba snu wynosi około 7-8 godzin. Człowiek, u którego rozwinięta jest przede wszytkim czakra czwarta, leży zazwyczaj na lewym boku i potrzebuje 5-6 godzin snu w ciągu nocy. W przypadku otwartej i nadającej ton czakry piątej człowiek śpi już tylko 4-5 godzin, przemiennie na prawym i lewym boku. Jeśli u kogoś czakra szósta jest otwarta, aktywna i dominująca, wtedy będzie on już spędzał tylko ok. 4 godzin w stanie między snem a snem czujnym. Sen czujny określa się jako stan, w którym wewnętrzna świadomóść jest podtrzymywana, podczas gdy ciało śpi. Ta forma odpoczinku pojawia się, gdy otwartą i dominuącą jest czakra siódma. Człowiek w pelni oświecony nie śpi już więc w normalnym znaczeniu tego słowa, jednak co najważniejsze daje swemu ciału fazę odpoczynku. Badając powyżse objawy również jesteśmy w stanie przebadać funkcjonowanie naszych czakr.

Prvá čakra

CZAKRA PIERWSZA: Muladhara- czakra, zwana także czakra korzenia, czakrą podstawową lub czakrą pośladkowa. Czakra pierwsza znajduje się między odbytnicą a genitaliami, jest związana z kością ogonową i orwiera się w dól.

Zadanie i funkcja czakry pierwszej

Czakra podstawową wiąże nas ze światem fizycznym. Doprowadza energie kosmiczne do poziomu cielesno-ziemskiego, przy czym jednocześnie energia Ziemi wpływa przez tę czakrę w nasz subtelny system energetyczny. Przez czakrę podstawową nawiązujemy kontakt z ˛˛Duchem Matki Ziemi’’, doświadczamy jej elementarnej siły, jej miłości i cierpliwości. Podstawowe, zarówno indywidualne jak i globalne, potzeby życia i przeżycia na tej planecie, przypadają na obszar działania pierwszej czakry. ˛˛Tak’’ dla życia na Ziemi, dla fyzycznej egzystencji oraz gotowość działania pierwszej czakry. Tak więc czakrze podstawowej przyporządkowany jest żywioł Ziemi. Jej kolor to czerwień energii i aktywności, najgłebszego jądra naszej planety. Daje ona ziemską stałość i ˛˛pevny grunt pod nogami’’, na którym możemy budować nasze życie, zaopatruje nas równocześnie w energię potrzebną dla twórczej aktywności w świece. Ponadto użycza siły przebicia i wytrwałości. Czakra podstawowa tworzy fundment życiowy i źródło witalnych sił dla wysżych czakr. Poprzez nią jesteśmy związani z niewyczerpanym rezerwuarem sił energii Kundalini. W niej zaczynają się rąwnież trzy główne kanaly: Sushumna, Ida i Pingala. Podobnie jak serce w ciele fizycznym, czakra podstawowa jest środkiem naszego systemu krążenia energii subtelnych. Jest ona ponadto siedzibą kolektywnej podświadomości, w której zostaje udostępnionia nagromadzona wiedza. Uzyskanie wewnętrznej równowagi człowieka wymaga zrównoważenia czakry pierwszej z czakrą siódma.

Druhá čakra

CZAKRA DRUGA: Svadhisthana- czakrą, zwana także czakrą sakralną lub centrum krzyża. Czakra druga znajduje się onad genitaliami. Jest związana z kością krzyżowa i otwiera się ku przodowi.

Zadanie i funkcja czakry drugiej

Druga czakra jest centrum pierwotnych, nieoczyszczonych emocji, energii seksualnej i sił twórczych. Jest przyporądkowana żywiołowi wody, z którego pochodzi całe biologiczne życie, i który odpowiada w astrologii obszarowi uczuć. Woda zapładnia i pozwala w Stworzeniu powstawać ciągle nowemu życiu. Poprzez czakrę sakralną mamy związek z zapładniającymi wrażliwimy energiami przenikającymi całą naturę. Przeżywamy siebe jako część ciągle obecnego procesu tworzenia, który wyraża się w nas i porzez nas w formie uczuć i twórczych działań.Czakra druga jest często uważana za faktyczna siedzibę Shakti – ˛˛żeńskiego’’ aspektu Boga w formie siły twórczej. Jej obszar działania zamyka się u mężczyzny w obrębie organów płciowych, które noszą w sobie impuls tworzenia nowego życia. U kobiety znajdujemy tutaj obszary, w których przyjmuje ten twórczy impuls tworzenia nowego życia. U kobiety znajdujemy tutaj obszary, w których przyjmuje ten twórczy impuls i gdzie to wzrastające nowe życie jest chronione, żywione i zaopatrywane we wszytko, czego potrzebuje dla swego rozwoju. Element wody także oczyszcza i rozjaśnia. Rozpuszcza i wypłukuje wszytko, co zastyga i przeciwstawia się jego ożywczemu strumieniowi. Na poziomie cielesnym wyraża się to w odtruwającej wydzielniczej czynności nerek i pęcherza. Na poziomie psychicznym przeżywamy to jako uwolnenie się i pozwalanie na przepływ uczuć, przez co stajemy się gotowi doświadzać życia za każdym razem na sposób pierwotny i nowy. Nasze relacje międzyludzkie, zwłaszcza te wobec drugiej płci, są zdecydowanie naznaczone działaniem drugiej czakry. Różnorodne gry erotyczne należą tak samo do obszaru jej oddziaływania, jak przekroczenie organicznego ˛˛ego’’ i przeżycie większej jedności w zjednoczeniu seksualnym.

 

Tretia čakra

CZAKRA TRZECIA: Manipura- czakra, zwana także czakrą splotu słonecznego lub centrum pępkowym. Znajdujemy również określenia: czakra śledziony, czakra żołądka lub czakra wątroby. Czakra trzecia znajduje się mniej więcej dwa palce ponad pępkiem. Otwiera się ku przodowi.

Zadanie i funkcja czakry trzeciej

Trzecia czakra znajduje w literaturze najprzeróżniejsze określenia. Takie jej umiejscowenie jest odpowiednio do nazwy różnie podawane. Chodzi tu o czakrę główną i kikla czakr podrzędnych, które w swych funkcjach tak bardzo się zazębiają, że można je traktować jako jedną czakrę główna. Tak więc trzeciej czakrze przypada kompleksowy obszar zadań. Jest ona przyporądkowana żywiołowi ognia. Ogień oznacza światło, ciepło. Energię i aktywność, na poziomie duchowym także oczyszczenie. Splot słoneczny jest naszym Słońcem, naszym centum siły. Przyjmujemy tutaj energię Słónca, która międzi innymi odżywia nasze ciało eteryczne, użyczając w ten sposób witalności naszemu ciału fizycznemu i podtzymując je. W trzeciej czakrze wchodzimy w aktiwną relację do rzeczy świata i do innych ludzi. Z tego obszaru wypływa też na zewnątrz nasza energia emocjonalna. Nasze relacje międzyludzke, sympatie i antypatie, jak również zdolność wchodzenia w dlugotrwałe związki emocjonalne, są w dużym stopniu sterowane z tego centrum. Dla przecięntego człowieka trzecia czakra jest umiejscowieniem osobowości. Jest miejscem, w którym znajduje on swoją społeczną tożsamość i próbuje ją potwierdzić przez osobistą siłę, wole osiągnięć, dążenie do władzy albo także przez dopasowanie się do norm społecznych. Ważnym zadaniem trzeciej czakry, aby osiągnąć na wszytkich poziomiach życia możliwie największe spełnenie, jest oczyszczenie popędów i życzeń dolnych czakr, świadome kierowanie i wykorzystywanie ich twórczej energii, jak również manifestovanie w świecie materialnym duchowego bogactwa wyszych czakr. Czakra ta wiąże się bezpośrednio z ciałem astralnym, zwanym także ciałem życzeń lub ciałem pożądań i będącym nośnikem naszych emocji. Witalne popędy, życzenia i uczucia dolnych czakr są w tej czakrze wyjaśnianie, przetrwiane i transformowane w wyżse postacie energii, zanim zostaną zastosowane do świadomego kształtowania naszego życia wraz z energiami wyższych czakr. Podobną zasadę znajdujemy na poziomie cielesnym w obszarze wątroby. Wątroba we współdziałaniu z systemem trawiennym ma za zadanie zanalizować przyjęte pożywienie, oddzielić to, co niepotrzebne od tego, co potrzebne i zamienić to ostatnie w wartościowe składniki, a także rozprowadzić do odpowiednich miejsc w ciele. Afirmacja i sensowna integracja uczuć i życzeń z naszymi życiowimi doświadzeniami prowadzi do odprężenia i otwarcia trzeciej czakry, przez co światło w nas jest coraz większe, rozjaśniająccoraz bardziej nasze życie i nasz świat. Nasze ogólne usposobienie zależy w dużym stopniu od tego, jak dużo światła wpuszczamy do siebie. Czujemy się przejrzyście jasno, radósnie i wewnętrznie spełnieni, jeśli trzecia czakra jest otwarta, natomiast nasze usposobienie jest niezrównoważone i mroczne, jeśli jest ona zablokowana lub zakłócona. Te odczudzia emitujemy każdorazowo na świat zewnętrzny tak, że całe życie jest dla nas jasne lub ciemne. Ilość światła w nas określa jasność naszego widzenia i jakość tego, co obserwujemy. Poprez wzrastąjacą integrację i wewnętrzną całość żółte światło intelektualnego zrozumienia w trzeciej czakrze przemienia się powoli w złote światło mądrości i pełni. Porzez splot słoneczny rozpoznajemy bezpośrednio wibracje innych ludzi i reagujemy potem ciałkem odpowiednio do jakości tych wibracji. Jeśli natrafiamy na negatywne wibracje, czujemy tutaj bardzo często grożące niebezpieczeństwo. Rozpoznajemy to po tym, że trzecia czakra mimowonie się ściąga, co jest jej przejściowym mechanizmem obronnym. Potem jednak, gdy światło w nas jest tak silne, że mocno wypływa na zewnątrz otaczając nasze ciało niczym ochronnym płaszczem, staje się to zbędne.

 

Štvrtá čakra

gi_heart-chakra1

CZAKRA CZWARTA: Anahata- czakra, zwana także czakrą serca lub centrum serca.Czakra czwarta znajduje się na wysokości serca w środku klatki piersiowej. Otwiera się ku przodowi.

Zadanie i funkcja czakry czwartej

Czakra serca tworzy środek systemu czakr. Związane są w niej trzy dolne centra fizyczno-emocjonalne z trzema górnymi centarami duchowymi. Symbolem tej czakry jest sześcioranienna gwiazda, która bardzo poglądowo przedstawia, jak łącą się energie czakr dolnych i górnych, nawzajem się przenikając. Czwarta czakra przyporądkowana jest żywość serca, ruch ku czemuś, łącność, pozwolenie dotykania siebe, bycie z rzeczami w kontakcie. Znajdujemy tu zdolność wczuwania się, współodczuwania, zestrojenia, współbrzimenia. Przez to centrum dostrzegamy piękno natury, jak również harmonię w muzyce, sztuce i poezji. Tutaj obrazy, słowa i dźwięki są przemieniane w uczucia. Zadaniem czakry serca jest zjednoczenie przez miłość. Każda tęsknota za najgłębszym związkiem, za jednością, harmonią i miłością wyraża się przez czakrę serca, także wtedy, gdy pojawia się nam w swej ˛˛zaczarowanej’’ formie smutku, bólu, strach przed rozstaniem lub utratą miłości. W swojej oczyszczonej i w pełni otwartej formie czakra serca jest centrum prawdziwej, nieuwarunkowanej miłości, istniejącej tylko dla siebe samej, której nie można mieć lub stracić. W powiązaniu górnymi czakrami, miłośc ta stale się Bhakti, boską miłością, i prowdzi do poznania boskiej obecności w całym Stworzeniu, do osiągnęcia jedności z najgłębszym jadrem, sercem wszytkich rzeczy we Wszechświecie. Droga serca do tego celu prowadzi przez pełne miłości i zrozumienia ,,tak’’ dla siebie jako warunku ,,tak’’ dla innych i dla życia. Jeśli posiedliśmy przez trzecią czakrę poznanie, że wszytkie doświadczenia życia, pragnienia emocje mają głębszy sens i poprzez związaną z tym naukę wprowadzają nas z powrotem w wyższy porządek, to w czakrze czwartej znajdziemy wiedzę serca o tym, że wszystkie uczucia i przejawy życia pochodzą pierwotnie z tęsknoty za miłością i zjednoczeniem i są w końcu wyrazem tej miłości. Każdą negacją powodujemy rozdzielenie i negatywność. Pozytywne, pełne miłości ,,tak’’ daje natomiast wibracje, w której negatywne formy wyrazu i uczucia nie mogą przetrwać i rozpuszczają się. Może przeżyłeś już kiedyś sytuację, w której instensywne uczucie smutku, wściekłości lub rozpaczy zostało zneutralizowane, kiedy poświęciłeś temu uczuciu pełną miłości, wolną od uprzedzeń i niepodzielną uwagę. Wypróbuj to jeszcze raz. Kiedy cierpimy z powodu bólu lub choroby, możemy zaobserwować, że pełne miłości zwrócenie się do chorego organu lub części ciała może bardzo przyśpieszyć wyzdrowienie. Rozprządzamy zatem poprzez czakrę serca ogromnym potencjałem transformacji i leczenia – zarówno dla nas samych, jak i dla innych. Miłość do nas samych, przyjęcie i akceptacja z głęebi serca całej naszej istoty, może nas gruntownie zmienić i wyleczyć. Jest ona też warunkiem spełnionej miłości do innych ludzi, warunkiem współczucia, zrozumienia i głebokiej radości życia. Czakra szerca jest centrum, którego siła promieniuje na zewnątrz szczególnie silnie. Otwarta czakra serca będzie działała na innych ludzi spontanicznie, lecząco i przeobrażająco (świadomie stosowana siła lecznicza wymaga wciągnięcia do terapii czakry czoła). Czakra serca promienuiuje w kolorach zielonym, różowym, czasami także złotym. Zielony jest kolorem leczenia, jak również harmonii i sympatii. Jeśli ktoś, kto widzi aurę, spostrzega w obsarze serca innego człowieka jasny, klarowny kolor zielony, to jest to dla niego wskazówka bardzo rozwiniętej zdolności leczenia. Przeniknięta kolorem różowym złota aura pokazuje człowieka, żyjącego czystym, pełnym oddania uczuciem miłości dla Najwyższego.

 

Piata čakra

throat-chakra

Vishuddha – czakra, zwana także czakrą gardła lub krtani albo centrum komunikacji.

Czakra piąta znajduje się między gardłem a krtanią, wychodzi z kręgów szyjnych i otwiera się ku przodowi.

 

Kolor : Jasno – niebieski, także srebrzysto i zielonkawo – niebieski

Przyporządkowany żywiol : Eter —- przestrzeń niebiańska

Zmysl : Słuch

Symbol : 16 – płatkowy lotos

Zasada podstawowa : Rezonans bytu

Przyporządkowanie cielesne : Obszar gardła, karku i szcęk, uszy, aparat głosu, tchawica, oskrzela, górny obszar płuc, przełyk, ramiona.

Przyporządkowany gruczoł : Tarczyca

Tarczyca odgrywa ważną rolę przy wzroście kośćcca i organów wewnętrznych. Troszczy się o równowagę między wzrostem cielesnym i duchowym. Reguluje przemianę materii, a tym samym sposób i szybkość w jaki przekształcamy nasz pokarm w energię i jak ją wykorzystujemy. Reguluje przemianę jodu, jak również gospodarkę we krwi i tkankach.

Przyporządkowanie astrologiczne :

Bliźnięta/Merkury : Komunikacja, wymiana wiedzy i doświadczeń

Mars : Aktywna samoekspresja

Byk/Wenus : Odczuwanie przestrzeni i formy

Wodnik/Uran : Boska inspiracja, przekaz wyższej mądrości i poznania, niezależność.

Zadanie i funkcja czakry piątej

W czakre gardła znajdujemy centrum ludzkiej zdolności wyrazu, komunikacji i inspiracji. Czakra piąta połączona jest z mała czakrą podrzędną, którajest usytuowana w karku i otwiera się często jako jadną czakrę. W swoim funkcjonowaniu czakra karkujest tak ściśle związana z czakrą gardłą, że włączyliśmy ją w interpretację tej ostatniej.

Piąta czakra jest ważnym łącznikiem dolnych czakr z centrami głowy. Jest pomostem międzynaszym myśleniem i czuciem, między impulsami a reakcjami na nie. Jednocześnie przekazuje ona treści wszystkich czakr światu zewnętrznemu. Poprzez czakrę piątą wyrażamy wszystko, co w nas istnieje, nasz śmiech i płacz, uczucia miłości i radości, jak również strachu i wściekłości, nasze zamiary i pragnienia, podobnie jak nasze idee, poglądy oraz nasze postrzeganie światów wewnątrznych.

Żywiołem przyporządkowanymczakre gardla jest Eter, przedstawiany przez nauki yogi jako podstawa, z której poprzez zagęszczenie zostały uformowane elementy dolnych czakr: Ziemia, Woda, Ogień, Powiatrze. Eter jest również nośnikiem dżwięku, słowa mówionego, jak również słowa Stwarzającego. Jest, krótko mówiąc, pośrednikiem informacji na wszystkich poziomach.

Wyrażanie się naszego życia wewnętrznego na zęwnątrz odbywa się przede wszystkim przez słowo mówione, jak również przez gestykulację i mimikę oraz twórcze formy wyrazu, takie jak: muzyka, plastyka, taniec itd. Twórczość, którą znależliśmy w czakrze drugiej, łączy się w czakrze piątej z energiami pozostałych czakr, a kształtująca siła Eteru nadaje jej określoną postać, którą przekazujemy światu zewnętrznemu.

Możemy jednak zawsze wyrazić tylko to, co w nas zanjdujemy. Przez czakrę piątą otrzymujemy więc najpierw zdolność do samorefleksji. Warunkiem takiej refleksji jest pewien wewnętrzny dystans.

 

Šiesta čakra

gi_third-eye-chakra1

Adjna – czakra czakra czoła zwana trzecim okiem, okiem mądrości, okiem wewnętrznym lub czakrą rozkazującą.

Czakra szósta znajduje się o szerokość palca powyżej nasady nosa, na srodku czoła. Otwiera się ku przodowi.

 

Kolor : Błekit indygo, także kolor żolły i fioletowy

Zmysl : Wszystkie zmysły, także w formie spostrzegania ponadzmysłowego

Symbol : 96 – płatkowy lotos (dwa razy 48 płatków)

Zasada podstawowa : Poznanie bytu

Przyporządkowany gruczoł : Przysadka mózgowa

Przysadka mózgowa określana jest czasem jako gruczoł mistrza, ponieważ kieruje działaniem wszystkich innych gruczołów. Jak dyrygent kieruje harmonicznym współgraniem pomiędzy pozostałymi gruczołami.

Przyporządkowanie astrologiczne :

Merkury : Poznanie intelektualne, racjonalne myślenie

Strzelec/Jowisz : Myślenie całościowe, poznanie wewnętrznych zależności

Wodnik/Uran : Myślenie z Boskiej inspiracji, wyższy wgląd, nagłe poznanie

Ryby/Neptun : Wyobraźnia, intuicja, dostęp do wewnętrznej prawdy poprzez oddanie

Zadanie i funkcja czakry piątej

Poprzez czakrę szóstą dokonuje się świadome postrzeganie bytu. Jest ona siedzibą wyższych sił umysłu, zdolności intelektualnego rozróżniania, pamięci, jak również woli, zaś na poziomie cielesnym jest to centrum dowodzenia centralnego systemu nerwowego.

Jej właściwym kolorem jest błękit indygo, ale dają się też zauważyć kolor żółty i fioletowy. Barwy te wskazują na jej różnorodne funkcje na różnych poziomach świadomości. Myślenie racjonalne lub intelektualne pozwala powstać promieniowaniu żółtemu. Klarowny, ciemny błekit wskazuje na intuicję i całościowe procesy poznawcze. Postrzeganie ponadzmysłowe zaznacza się poprzez barwę fioletową.

Każde urzeczywistnienie w naszym życiu jest poprzedzone przez myśli i wyobrażenia, które mogą być zasilane przez nieświadome wzory emocjonalne, lub też poprzez poznanie rzeczywistości. Poprzez trzecie oko jesteśmy związani z procesem manifestowania się przez myślenie. Cała wiedza objawiajacą się w Stworzeniu zawarta jest w czystym bycie w formie nieprzejawionej, podobnie jak w nasieniu są już zawarte wszystkie informacje, z których kiedyś powstanie roślina. Fizyka kwantowa nazywa ten obszar polem ujednoliconym lub obszarem najniższego pobudzenia materii.

Proces tworzenia zaczyna się wtedy, kiedy spoczywający w sobie byt zaczyna być świadomy swojego własnego istnienia. Powstaje przy tym wówczas pierwszy związek podmiot – dopełnienie, a z tym pierwsza dualność. Pozbawiony formy byt przyjmuje pierwszy objawiony wzór wibracyjny.

Na podstawie tej pierwotnej wibracji powstają, poprzez dalsze procesy rodzącej się świadomości, ciągle nowe, zróżnicowane wzory wibracyjne.

W nas, ludziach , zawarte są wszystkie poziomy Stworzenia, od czystego bytu do gęstej materii a reprezentują je różne poziomy wibracyjne poszczególnych czakr. Tak spełnia się proces manifestowania także w nas i poprzez nas.

Ponieważ trzecie oko jest siedzibą procesów powstawania i przejawiania się świadomości, otrzymujemy tutaj zdolność manifestacji sięgającą materializacji i dematerializacji materii. Możemy tworzyć nową rzeczywistość na poziomie fizycznym i likwidować starą.

Z reguły proces ten przebiega automatycznie i bez naszego świadomego współdziałania. Większość myśli określających nasze życie jest sterowana przez nasze nierozwiązane wzorce emocjonalne i programowana przez własne lub obce osądy, opinie i uprzedzenia. Tak więc nasz duch często nie jest mistrzem, lecz sługą naszych naładowanych emocjami myśli, które częściowo nami władają.

Jednak i te myśli urzeczywistniają się w naszym życiu, ponieważ to, co postrzegamy i przeżywamy zewnętrznie jest ostatecznie zawsze manifestacją naszej subiektywnej rzeczywistości.

Wraz z rozwojem naszej osobowości i coraz większym otwarciem trzeciego oka możemy sterować tym procesem bardziej świadomie. Nasza wyobraźnia produkuje wówczas energie dla spełnienia jakiejś idei lub pragnienia. W powiązaniu z otwartą czakrą serca możemy wysyłać teraz energie leczące i dokonywać terapii na odległość.

Jednocześnie otrzymujemy dostęp do wszystkich poziomów Stworzenia leżących poza fizyczną rzeczywistością. Wiedza o tym dochodzi do nas w formie intuicji, poprzez jasnowidzenie, jak również jasnosłyszenie i jasnoczucie. To, co przedtem było być może niejasnym przeczuciem, staje się taraz jasnym postrzeganiem.

 

Siedma čakra

crown_chakra

Sahasrara – czakra. Czakra korony zwana też centrum ciemieniowym lub 1000 – płatkowym lotosem.

Czakra siódma znajduje się w najwyższym punkcie na środku głowy. Otwiera się ku górze.

 

Kolor : Fiolet, również biały i złoty

Symbol : 1000 – płatkowy lotos

Zasada podstawowa : Czysty byt

Przyporządkowanie cielesne : Mózg

Przyporządkowany gruczoł : Szyszynka

Działanie szyszynki nie jest jeszcze naukowo jednoznacznie wyjaśnione. Najprawdopodobniej ma ona wpływ na cały organizm. Zanik działania szyszynki powoduje przedwczesne dojrzewanie płciowe.

Przyporządkowanie astrologiczne :

Koziorożec/Saturn : Wygład wewnętrzny, koncentracja na tym, co istotne, przeniknięcie materii Boskim światłem

Ryby/Neptun : Uchylenie granic, oddanie, osiągnięcie jedności

Zadanie i funkcja czakry piątej

Czakra korony jest siedzibą najwyższej doskonałości w człowieku. W niektórych ocalałych pismach przedstawiona jest jak gdyby unosiła się nad głową. Mieni się wszystkimi kolorami tęczy, jednakże przeważającym kolorem jest fiolet. Zewnętrzny kwiat czakry składa się z 960 płatków. W jego wnętrzu znajduje się drugi kwiat z 12 płatkami, świecący białym, przenikniętym przez złoto światłem.

Podobnie jak w bezbarwnym świetle jednoczą się wszystkie kolory spektrum, tak w najwyższej czakrze jednoczą się energie wszystkich dolnych centrów. Czakra korony jest źródłem i punktem wyjścia dla manifestacji wszystkich pozostałych energii czakr. Poprzez tę czakrę jesteśmy związani z pozbawionym właściwości i formy Boskim Bytem, który zawiera w sobie w sposób nieprzejawiony wszystkie formy i właściwości.

Jest to miejsce, w którym jesteśmy w domu. Stąd zaczyna się nasza życiowa droga i tutaj wracamy na końcu naszego rozwoju. Tutaj żyjemy i doświadczamy nas w Bogu, stajemy się jednością z Boskim początkiem, z którego wyszliśmy. Nasze osobiste pole energetyczne jest tu stopione z uniwersalnym polem energetycznym.

To, co przedtem pojmowaliśmy intelektualnie, a potem intuicyjnie, staje się teraz doskonałym zrozumieniem. Poznanie, które osiągamy przez czakrę korony, wychodzi daleko ponad wiedzę, otrzymaną dzięki trzeciemu oku, ponieważ tutaj nie jesteśmy już oddzieleni od obiektu postrzegania. Przeżywamy różnorodne formy wyrazu Stworzenia, do których między innymi należy nasze ciało, jako grę Boskiej świadomości, z którą staliśmy się jednością.

Droga ku rozwojowi najwyższej czakry zaznaczana jest poprzez fioletowe promieniowanie. Fiolet jest kolorem medytacji i oddania. Podczas, gdy na pobudzenie sześciu dolnych centrów energetycznych możemy sami konkretnie wpłynąć, to w przypadku czakry siódmej możemy się tylko otworzyć i stać się ,,naczyniem”.

Poprzez rozwój siódmej czakry rozwiązują się ostatnie ograniczające blokady w pozostalych czakrach i ich energie zaczynają wibrować w najwyższych dostępnych im częstotliwościach. Każda czakra staje się lustrem Boskiego bytu na swoim właściwym poziomie i wyraża najwyższy, będący w jej dyspozycji, potencjał.

W momencie, gdy czakra korony jest doskonale rozbudzona, kończy się jej zadanie przyjmowania energii kosmicznych. Teraz ona sama wysyła energię na zewnątrz i tworzy ponad głową koronę czystego światła.